Home Taxe si Impozite Taxe si impozite
Taxe si impozite

HCL nr. 133/27.11.2017

cu privire la aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2018

 

HCL nr. 103/16.08.2017

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din data de 24.11.2016


HCL nr. 115/24.11.2016

cu privire la aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2017urban PDF Print E-mail

vgfhfghfh

 
Taxe si impozite PDF Print E-mail
Termeni și condiții - Unicredit

HCL nr. 133/27.11.2017

cu privire la aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2018

 

HCL nr. 103/16.08.2017

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din data de 24.11.2016


HCL nr. 115/24.11.2016

cu privire la aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, respectiv a taxelor speciale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2017

 
Plata taxe si impozite PDF Print E-mail

Modalit??i de plat? a taxelor ?i impozitelor

1. Plata la casierie

Plata taxelor ?i impozitelor se poate face la casieria comunei Aroneanu ntre orele 09:00 ?i 15:00

2. Plata prin internet banking

Plata taxelor ?i impozitelor locale se poate face ?i prin internet banking. Contribuabilul care dore?te sa fac? plata prin internet trebuie s? aib? un cont bancar n lei ?i serviciul de internet banking activat acelui cont. Anumite b?nci au sec?iunea separat? pentru plata contribu?iilor c?tre stat. Verifica?i nainte de a face plata pagina de internet a bancii pentru informa?ii suplimentare

Plata trebuie s? con?in? urm?toarele informa?ii:

- numele ?i prenumele pl?titorului/ CNP n cazul persoanelor fizice

- denumirea firmei/CUI n cazul persoanelor juridice

- suma de plat?

- numele institu?iei spre care se face plata: Comuna Aroneanu

- codul IBAN/Trezorerie corespunz?tor tipului de plat? tax?/impozit/amend? (lista conturilor poate fi consultat? mai jos)

- detalii/explica?ii despre plat?.

!!! Banca poate percepe comision suplimentar pentru plata prin internet. Pentru mai multe informa?ii consulta?i pagina de internet a b?ncii la care ave?i contul.


Lista conturi IBAN - Comuna Aroneanu Iasi

Destinatie

IBAN

Taxa autorizatie constructie

RO84 TREZ 4062 1070 250X XXXX

Taxa autorizatii demolare

Taxa certificat urbanism

Taxa nomenclator stradal

Taxa racord retea apa

Taxa racord retea electrica

Amenzi circulatie

RO57 TREZ 4062 1A35 0102 XXXX

Impozit cladiri persoane juridice

RO27 TREZ 4062 1070 2010 2XXX

Impozit cladiri persoane fizice

RO77 TREZ 4062 1070 2010 1XXX

Impozit mijloc transport persoane fizice

RO96 TREZ 4062 1160 2020 1XXX

Impozit mijloc transport persoane juridice

RO46 TREZ 4062 1160 2020 2XXX

Impozit teren extravilan

RO21 TREZ 4062 1070 2020 3XXX

Impozit teren intravilan

RO24 TREZ 4062 1070 2020 1XXX

Impozit teren persoane juridice

RO71 TREZ 4062 1070 2020 2XXX

Chirie spatiu

RO31 TREZ 4062 IA30 0530 XXXX

Chirie teren

Concesiune teren

Taxa utilizare Baza Sorogari

Taxa pompieri

RO54 TREZ 4062 1300 250X XXXX

Taxa protectie civila

Taxa autorizare functionare

RO88 TREZ 4062 1070 203X XXXX

Taxa inmatriculare

Taxa inregistrare

Taxa timbru

Caiet sarcini

RO16 TREZ 4062 1360 206X XXXX

Certificat inregistrare

Taxa NE

Placute inmatriculare

Taxa remasuratoare

Taxa salubritate publica

Taxa schita plan

Taxa sustinere proiecte

Taxa sustinere servicii salubritate

Taxa cheltuieli judiciare

RO35 TREZ 4062 1330 228X XXXX

Taxa firma- afisaj reclama si publicitate

RO36 TREZ 4062 1050 250X XXXX

Sponsorizari

RO59 TREZ 4062 1370 201X XXXX

3. Plata prin OP

4. Plata prin POS - n curnd

 
Taxe si impozite 2015 PDF Print E-mail

Anexa nr. I la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

IMPOZITUL ?I TAXA PE CL?DIRI PE ANUL 2015

V A L O R I L E I M P O Z A B I L E[1][1]

pe metru p?trat de suprafa?? construit? desf??urat? la cl?diri, n cazul persoanelor fizice

Nr. crt.

Felul cl?dirilor si a altor construc?ii impozabile

Valoarea impozabila (lei/m2)*

Observa?ii

Cu instala?ii de apa, canalizare, electrice, nc?lzire (condi?ii cumulative)**

F?r? instala?ii de apa, canalizare, electrice, nc?lzire

00

01

02

03

04

1. CL?DIRI APRECIATE CA FIIND CORPURI PRINCIPALE

00

01

02

03

04

A

Cl?diri cu pere?i sau cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din c?r?mid? ars? sau din orice alte materiale rezultate n urma unui tratament termic ?i/sau chimic

1.122

574

----

B

Cl?diri cu pere?ii exteriori din lemn, din piatr? natural?, din c?r?mid? nears?, din v?l?tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ?i/sau chimic

305

191

----

2. CL?DIRI ANEXE, SITUATE N AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CL?DIRII

00

01

02

03

04

A

Cl?dire anex? cu pere?i sau cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din c?r?mid? ars? sau din orice alte materiale rezultate n urma unui tratament termic ?i/sau chimic

191

172

----

B

Cl?dire anex? cu pere?ii exteriori din lemn, din piatr? natural?, din c?r?mid? nears?, din v?l?tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ?i/sau chimic

114

76

----

Impozitul pe cl?diri, n cazul persoanelor fizice, este n cot? de 0,10% din valoarea impozabil?.

n cazul contribuabilului care de?ine la aceea?i adres? nc?peri amplasate la subsol, demisol ?i/sau mansard?, utilizate ca locuin??, n oricare dintre tipurile de cl?diri men?ionate mai sus valoarea impozabil? se reduce cu 75% din suma care s-ar aplica cl?dirii.

n cazul contribuabilului care de?ine la aceea?i adres? nc?peri amplasate la subsol, demisol ?i/sau mansard?, utilizate n alte scopuri dect cel de locuin??, n oricare dintre tipurile de cl?diri men?ionate mai sus valoarea impozabil? se reduce cu 50% din suma care s-ar aplica cl?dirii.

1. ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru cl?dirile proprietate public? sau privat? a statului ori a unit??ilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin?? ori administrare, dup? caz, persoanelor juridice, se stabile?te taxa pe cl?diri, care reprezint? sarcina fiscal? a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosin??, dup? caz, n condi?ii similare impozitului pe cl?diri.

2. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localit??i ?i zone n cadrul acestora se vor aplica urm?torii coeficien?i de corec?ie pozitiv?:

Nr. crt.

Zona in cadrul localit??ii

Rangul localit??ii

Coeficientul de corec?ie pozitiva

Rangul localit??ii

Coeficientul de corec?ie pozitiva

01

A

IV

1,10

V

1,05

02

B

IV

1,05

V

1,00

03

C

IV

1,00

V

0,95

04

D

IV

0,95

V

0,90

3. 3.1. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce de?in mai multe cl?diri n proprietate,se realizeaz? astfel:

a. impozitul pe cl?diri se majoreaz? cu 65% pentru prima cl?dire n afara celei din adresa de domiciliul;

b. impozitul pe cl?diri se majoreaz? cu 150% pentru a doua cl?dire n afara celei din adresa de domiciliul;

c. impozitul pe cl?diri se majoreaz? cu 300% pentru a treia cl?dire ?i urm?toarele n afara adresei de domiciliul.

3.2. Nu intr? sub inciden?a prevederilor art. 3.1 persoanele care de?in n proprietate cl?diri dobndite prin succesiune legal?.

3.3. n cazul de?inerii a dou? sau mai multe cl?diri n afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determin? n func?ie de ordinea n care propriet??ile au fost dobndite, a?a cum rezult? din documentele ce atest? calitatea de proprietar.

3.4. Persoanele fizice prev?zute la alin. 3.1 au obliga?ia s? depun? o declara?ie special? la compartimentele de specialitate ale autorit??ilor administra?iei publice locale n raza c?rora ?i au domiciliul, precum ?i la cele n raza c?rora sunt situate celelalte cl?diri ale acestora.

3.5. n cazul cl?dirii utilizate ca locuin??, a c?rei suprafa?? construit? dep??e?te 150 de metri p?tra?i, valoarea impozabil? a acesteia determinat? se majoreaz? cu cte 5% pentru fiecare 50 metri p?tra?i sau frac?iune din ace?tia.

4. 4.1. Impozitul pe cl?diri, n cazul contribuabililor prev?zu?i la art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (persoanele juridice, sau orice al?i contribuabili dect persoanele fizice) se calculeaz? prin aplicarea cotei de 1,00% asupra valorii de inventar a cl?dirii, nregistrat? n contabilitatea acestora, conform prevederilor legale n vigoare. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4.2. Dac? persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cl?dirilor, cota impozitului pe cl?diri este de 10% aplicat? la valoarea de inventar a cl?dirii care nu au fost reevaluate n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin??, respectiv de 35 %, aplicat? la valoarea de inventar a cl?dirii care nu au fost reevaluate n ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referin?? nregistrat? n contabilitatea acestora. Rezultatul opera?iunii al?turat men?ionate se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4.3. n cazul unei cl?diri care a fost reevaluat?, conform reglement?rilor contabile, valoarea impozabil? a cl?diri este valoarea contabil? rezultat? n urma reevalu?rii, nregistrat? ca atare n contabilitatea proprietarului - persoan? juridic?.

4.4. n cazul unei cl?diri care nu a fost reevaluat?, cota impozitului pe cl?diri se stabile?te de consiliul local Aroneanu la voloarea de:

a) 10% pentru cl?dirile care nu au fost reevaluate n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin??;

b) 30% pentru cl?dirile care nu au fost reevaluate n ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referin??.

4.5. Pentru cl?dirile ale c?ror valori au fost recuperate integral pe calea amortiz?rii, valoarea impozabil? se reduce cu 15%.

4.6. Pentru cl?dirile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, se aplic? urm?toarele reguli:

a. impozitul pe cl?dire se datoreaz? de locatar;

b. valoarea care se ia n considerare la calculul impozitului pe cl?diri este valoarea din contract a cl?dirii, a?a cum este ea nregistrat? n contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale n vigoare. Valoarea al?turat men?ionat? se majoreaz? cu 20% n temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

c. n cazul n care contractul de leasing nceteaz? altfel dect prin ajungerea la scaden??, impozitul pe cl?diri este datorat de locator.

5. Lista cuprinznd cl?dirile care nu sunt supuse impozitului pe cl?diri este redat? la art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Nedepunerea solicit?rilor din partea persoanelor interesate n termenul prev?zut de pct. 24.09 al Titlului IX din H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se sanc?ioneaz? cu dec?derea.

Anexa nr. II la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

I M P O Z I T U L ? I T A X A[2][2] P E A N U L 2015

pe terenurile situate n intravilan sau extravilan

Art. 01. (1) Contribuabilii care de?in n proprietate terenuri pe raza administrativ - teritorial? a comunei Aroneanu, amplasate n intravilan* ?i ncadrate la categoria de folosin?? cur?i-construc?ii, datoreaz? impozit pe teren, n func?ie de rangul localit??ii ?i zona n cadrul localit??ii, dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Zona in cadrul localit??ii

Rangul localit??ii

Lei / ha

Zona in cadrul localit??ii

Rangul localit??ii

Lei/ha

1

A

IV

1067

A

V

853

2

B

IV

853

B

V

641

3

C

IV

641

C

V

426

4

D

IV

418

D

V

214

ART 02 (1) Contribuabilii care de?in n proprietate terenuri situate pe raza administrativ - teritorial? a comunei Aroneanu, situate n intravilanul* localit??ilor, ncadrate la alte categorii de folosin?? dect cur?i-construc?ii, datoreaz? impozit pe teren*, dup? cum urmeaz? :

Nr. crt.

Categoria de folosin??

Rangul localit??ii

Zona A

Lei/ha

Zona B

Lei/ha

Zona C

Lei/ha

Zona D

Lei/ha

01

Arabil

IV V

34

25

23

18

02

P??une

IV V

25

23

18

16

03

Fne?e

IV V

25

23

18

16

04

Vii

IV V

55

42

34

23

05

Livad?

IV V

64

55

42

34

06

P?dure sau alt teren cu vegeta?ie forestier?

IV V

34

25

23

18

07

Teren cu ape

IV V

18

16

10

X

08

Drumuri ?i c?i ferate

IV V

X

X

X

X

09

Terenuri neproductive

IV V

X

X

X

X

(2) Pentru terenurile proprietate public? sau privat? a statului ori a unit??ilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin?? ori administrare, dup? caz, se stabile?te taxa pe teren, care reprezint? sarcina fiscal? a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosin??, dup? caz, n condi?ii similare impozitului pe teren.

Art. 03. (1) Valorile stabilite conform tabelului prev?zut la articolului 2 din prezenta anex? se nmul?esc cu coeficientul de corec?ie corespunz?tor, prev?zut n urm?torul tabel:

Rangul localit??ii

Coeficientul de corec?ie

IV

1,10

V

1,00

Art. 04. Pentru terenurile amplasate n extravilan, impozitul pe teren se stabile?te prin nmul?irea num?rului de hectare ale terenului cu suma corespunz?toare din urm?torul tabel:

Nr. crt.

Categoria de folosin??

ZONA - lei/ha

A

B

C

D

01

Teren cu construc?ii

37

34

31

26

02

Arabil

60

58

54

50

03

P??une

34

31

26

24

04

Fnea??

34

31

26

24

05

Vie pe rod alta dect cea prev?zut? la nr. crt. 05.01.

66

64

50

58

05.01.

Vie pn? la intrarea pe rod

X

X

X

X

06

Livad? pe rod alta dect cea prev?zut? la nr. crt. 06.01.

67

64

60

58

06.01.

Livad? pn? la intrarea pe rod

X

X

X

X

07

P?dure sau alt teren cu vegeta?ie forestier? cu excep?ia celui prev?zut la pct. 07.01.

19

17

14

10

07.01.

P?dure n vrst? de pn? la 20 de ani ?i p?dure cu rol de protec?ie

X

X

X

X

08

Teren cu ap?, altul dect cel cu amenaj?ri piscicole

7

6

2

1

08.01.

Teren cu amenaj?ri piscicole

41

37

34

31

09

Drumuri ?i c?i ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

(2) ncepnd cu data de 01.01.2015 pentru terenurile proprietate public? sau privat? a statului ori a unit??ilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin?? ori administrare, dup? caz, se stabile?te taxa pe teren, care reprezint? sarcina fiscal? a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosin??, dup? caz, n condi?ii similare impozitului pe teren.

Anexa nr. III la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

IMPOZITUL

A S U P R A M I J L O A C E L O R D E T R A N S P O R T PE ANUL 2015

MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC?IUNE MECANIC?

Art. 01. Contribuabilii care de?in n proprietate mijloace de transport cu trac?iune mecanic?, datoreaz? impozite, dup? cum urmeaz?:

Nr. Crt.

Tipul mijlocului de transport

IMPOZITUL N Lei/an/200 cm3 sau frac?iune din aceasta

Observa?ii

00

01

02

03

A. I. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC?IUNE MECANIC? VEHICULE NMATRICULATE[3][3]

00

01

02

03

01

Motorete, scutere, motociclete ?i autoturisme cu capacitatea cilindric? de pn? la 1600 cm3 inclusiv

10

===

02

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 1601 cm3 ?i 2000 cm3 inclusiv

22

===

03

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 2001 cm3 ?i 2600 cm3 inclusiv

72

===

04

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 2601 cm3 ?i 3000 cm3 inclusiv

144

===

05

Autoturisme cu capacitatea cilindric? peste 3001 cm3

290

===

06

Autobuze, autocare, microbuze

29

===

07

Alte autovehicule cu masa total? maxim? autorizat? de pn? la 12 tone inclusiv, precum ?i autoturismele de teren din produc?ia intern?

36

===

08

Tractoare nmatriculate

22

===

A. II. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC?IUNE MECANIC? VEHICULE NREGISTRATE[4][4]

00

01

02

03

01

Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric? < 4.800 cm3

4

-------

02

Vehicule nregistrate cu capacitate cilindric? > 4.800 cm3

6

-------

03

Vehicule f?r? capacitate cilindric? eviden?iat?

150 lei/an

A. III. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT MARF? CU MASA TOTAL? MAXIM? AUTORIZAT? DE PESTE 12 TONE[5][5]

Nr. crt

Num?rul axelor ?i masa total? maxim? autorizat? (n tone)

Impozitul, n lei, pentru vehicule angajate exclusiv n opera?iunile de transport intern

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

00

01

02

03

1. Vehicule cu 2 axe ?i cu:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 12 tone dar nu mai mult de 13 tone

0

160

02

Masa nu mai pu?in de13 tone dar nu mai mult de 14 tone

160

440

03

Masa nu mai pu?in de 14 tone dar nu mai mult de 15 tone

367

517

04

Masa nu mai pu?in de 15 tone dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

05

Masa de cel pu?in 18 tone

620

1403

2.Vehicule cu trei axe ?i cu[6][6]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

160

256

02

Masa nu mai pu?in 17 tone dar nu mai mult de 19 tone

256

569

03

Masa nu mai pu?in 19 tone dar nu mai mult de 21 tone

569

738

04

Masa nu mai pu?in 21 tone dar nu mai mult de 23 tone

738

1.136

05

Masa nu mai pu?in 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

1.136

1.766

06

Masa nu mai pu?in 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

947

1.472

07

Masa de cel pu?in 26 tone

1.136

1.176

3. Autovehicule cu patru axe ?i cu[7][7]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

738

748

02

Masa nu mai pu?in de 25 tone dar nu mai mult de 27 tone

748

1.168

03

Masa nu mai pu?in de 27 tone dar nu mai mult de 29 tone

1.168

1.854

04

Masa nu mai pu?in de 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

1.854

2.749

05

Masa nu mai pu?in de 31 tone dar nu mai mult de 32 tone

1.545

2.291

06

Masa de cel pu?in de 32 tone

1.854

2.749

A.IV. COMBINA?II DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT DE MARF? CU MASA TOTAL? MAXIM? AUTORIZAT? DE PESTE 12 TONE

Nr. crt.

Num?rul axelor ?i masa total? maxima autorizat? (n tone)

Impozitul, n lei, pentru vehicule angajate exclusiv n opera?iunile de transport intern

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

00

01

02

03

  1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu[8][8]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

0

0

02

Masa nu mai pu?in de 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

0

0

03

Masa nu mai pu?in de 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

0

72

04

Masa nu mai pu?in de 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

72

164

05

Masa nu mai pu?in de 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

164

384

06

Masa nu mai pu?in de 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

384

497

07

Masa nu mai pu?in de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

497

896

08

Masa nu mai pu?in de 25 tone dar nu mai mult de 25 tone

896

1.572

09

Masa de cel pu?in 28 tone

747

1.310

Autovehicule cu 2+2 axe ?i[9][9]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

154

359

02

Masa nu mai pu?in de 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

359

589

03

Masa nu mai pu?in de 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

589

865

04

Masa nu mai pu?in de 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

865

1.045

05

Masa nu mai pu?in de 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

1.045

1.715

06

Masa nu mai pu?in de 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

1.715

2.381

07

Masa nu mai pu?in de 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

2.381

3.614

08

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

2.381

3.614

09

Masa de cel pu?in 38 tone

2.381

3.614

Autovehicule cu 2+3 axe ?i cu[10][10]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.895

2.636

02

Masa nu mai pu?in de 38 tone dar nu mai mult de 38 tone

2.636

3.583

03

Masa de cel pu?in 38 tone

2.636

3.583

4. Autovehicule cu 3+2 axe ?i cu[11][11]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1.674

2.324

02

Masa nu mai pu?in de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

2.324

3.215

03

Masa nu mai pu?in de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

3.215

4.756

04

Masa de cel pu?in 44 tone

3.215

4.756

5. Autovehicule cu 3+3 axe ?i cu[12][12]:

00

01

02

03

01

Masa nu mai pu?in de 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

953

1.152

02

Masa nu mai pu?in de 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

1.152

1.721

03

Masa nu mai pu?in de 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

1.721

2.740

04

Masa de cel pu?in 44 tone

1.721

2.740

B. REMORCI, SEMIREMORCI ?I RULOTE[13][13]*

Nr. crt.

Masa total? maxim? autorizat?

Lei/an

00

01

02

01

Pn? la o ton?, inclusiv

10

02

Peste 1 ton? dar nu mai mult de 3 tone

35

03

Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

54

04

Peste 5 tone

66

C. MIJLOACELE DE TRANSPORT PE AP?[14][14]

Nr. crt.

Denumirea

Lei/an

00

01

02

01

Luntre, b?rci f?r? motor folosite pentru pescuit ?i uz personal

22

02

B?rci f?r? motor, folosite n alte scopuri

58

03

B?rci cu motor

217

04

Nave de sport ?i agrement

1.157

05

Scutere de ap?

217

06. Remorchere ?i mping?toare:

00

01

02

061

Pn? la 500 CP, inclusiv

578

062

ntre 500 CP ?i pn? la 2000 CP, inclusiv

940

063

Peste 2000 CP ?i pn? la 4000 CP

1.446

064

Peste 4000 CP

2.314

07

Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau frac?iune din aceasta

188

D - CEAMURI, ?LEPURI ?I BARJE FLUVIALE, N FUNC?IE DE CAPACITATE[15][15]:

00

01

02

01

Cu capacitatea de nc?rcare de pn? la 1500 tone inclusiv

188

02

Cu capacitate de nc?rcare de peste 1.500 tone ?i pn? la 3.000 tone ,inclusiv

289

03

Cu capacitatea de nc?rcare de peste 3000 tone

506

Anexa nr. IV la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

A. TAXA[16][16]

pentru eliberarea certificatelor, avizelor ?i autoriza?iilor pe anul 2015

Art. 01. (1) Persoanele care trebuie s? ob?in? un certificat, aviz sau alt? autoriza?ie prev?zut? de capitolul V din Titlul IX al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trebuie s? pl?teasc? taxe, nainte de eliberarea actului solicitat, dup? cum urmeaz?:

1. pentru eliberarea certificatului de urbanism, n func?ie de suprafa?a pentru care se solicit?:

Nr. crt.

Suprafa?a (m/p)

Taxa (lei)

00

01

02

01

Pn? la 150 mp inclusiv

7

02

ntre 151 si 250 mp inclusiv

8

03

ntre 251 si 500 mp inclusiv

11

04

ntre 501 si 750 mp inclusiv

14

05

ntre 751 si 1000 mp inclusiv

17

06

Peste 1000 mp

17 + 0,01 lei/mp pentru ceea ce dep??e?te suprafa?a de 1000 mp

2. (1)Pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru o cl?dire ce urmeaz? s? fie folosit? ca locuin?? sau anex? la locuin?? taxa este de 0,50% din valoarea autorizat? a lucr?rilor de construc?ii, inclusiv a instala?iilor aferente acestora. Pentru persoanele fizice, n cazul n care valoarea declarat? a lucr?rilor de c?tre solicitant este mai mic? dect valoarea impozabil? a cl?dirii determinat? potrivit anexei (I) la prezenta hot?rre, regularizarea taxei se va face pe baza valorii calculate astfel.

(2) Pentru eliberarea autoriza?iei de foraje sau excav?ri, necesare studiilor geotehnice, ridic?rilor topografice, exploat?rilor de carier?, balastierelor, sondelor de gaze ?i petrol, precum ?i altor exploat?ri, taxa datorat? se calculeaz? nmul?ind num?rul de metri p?tra?i de teren afectat de foraj sau de excava?ie cu valoarea de 10 lei.

(3) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei necesare pentru lucr?rile de organizare de ?antier n vederea realiz?rii unei construc?ii, care nu sunt incluse n alt? autoriza?ie de construire, este egal? cu 3% din valoarea autorizat? a lucr?rilor de organizare de ?antier.

(4) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de amenajare de tabere de corturi, c?su?e sau rulote, ori campinguri este egal? cu 2% din valoarea autorizat? a construc?iei.

(5) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru chio?curi, tonete, cabine, spa?ii de expunere, situate pe c?ile ?i n spa?iile publice, precum ?i pentru amplasarea panourilor de afi?aj, a firmelor ?i reclamelor este de 10 lei pentru fiecare metru p?trat de suprafa?? ocupat? de construc?ie.

(6) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru orice alt? construc?ie dect cele prev?zute n alt alineat al prezentului articol, este egal? cu 1% din valoarea autorizat? a lucr?rilor de construc?ie, inclusiv instala?iile aferente.

(7) Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de desfiin?are total? sau par?ial? a unei construc?ii este egal? cu 0,1% din valoarea impozabil? a construc?iei, stabilit? pentru determinarea impozitului pe cl?diri. n cazul desfiin??rii par?iale a unei construc?ii, taxa pentru eliberarea autoriza?iei se modific? astfel nct s? reflecte por?iunea din construc?ie care urmeaz? a fi demolat?.

(8) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei autoriza?ii de construire este egal? cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza?iei ini?iale.

(9) Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii privind lucr?rile de racorduri ?i bran?amente la re?ele publice de ap?, canalizare, gaze, termice, energie electric?, telefonie ?i televiziune prin cablu este de 16 lei pentru fiecare racord.

(10) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c?tre comisia de urbanism ?i amenajarea teritoriului, de c?tre primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului jude?ean se stabile?te n sum? de 18 lei.

(11) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur? stradal? ?i adres? este de 11 lei.

(12) Pentru taxele prev?zute mai sus, stabilite pe baza valorii autorizate a lucr?rilor de construc?ie, se aplic? urm?toarele reguli:

a. taxa datorat? se stabile?te pe baza valorii lucr?rilor de construc?ie declarate de persoana care solicit? avizul ?i se pl?te?te nainte de emiterea avizului;

b. n termen de 15 zile de la data finaliz?rii lucr?rilor de construc?ie, dar nu mai trziu de 15 zile de la data la care expir? autoriza?ia respectiv?, persoana care a ob?inut autoriza?ia trebuie s? depun? o declara?ie privind valoarea lucr?rilor de construc?ie la compartimentul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu;

c. pn? n cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situa?ia final? privind valoarea lucr?rilor de construc?ii, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, are obliga?ia de a stabili taxa datorat? pe baza valorii reale a lucr?rilor de construire.

B. T A X A

Pentru eliberarea autoriza?iilor pentru a desf??ura o activitate economic? ?i a altor autoriza?ii similare pe anul 2015:

Art. 1. Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii de func?ionare pentru desf??urarea activit??ilor economice taxa datorat? este 18 lei. Autoriza?iile se avizeaz? anual pn? la data de 31 decembrie a anului n curs pentru anul urm?tor. Taxa de avizare reprezint? 50% din cuantumul taxei ini?iale.

Art. 2. Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii de func?ionare taxa este de 24 lei.

Art. 3. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri de?inute de autoritatea local? taxa este 15 lei/mp sau frac?iune de mp.

Art. 4. Taxa pentru eliberarea certificatului de produc?tor taxa este 40 de lei.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea/vizarea anual? a autoriza?iei privind desf??urarea unei activit??i de alimenta?ie public? taxa este 300 de lei/an.

Anexa nr. V la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

A. T A X A[17][17]

PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM? ?I PUBLICITATE PE ANUL 2015

ART. 01. Orice persoan?, care beneficiaz? de servicii de reclam? ?i publicitate n baza unui contract sau a unui alt fel de n?elegere ncheiat? cu alt? persoan?, datoreaz? plata taxei pentru servicii de reclam? ?i publicitate care este de 3% din valoarea cuprins? n contract. Din valoarea contractului se va scade T.V.A.-ul.

B. T A X A

PENTRU AFI?AJ N SCOP DE RECLAM? ?I PUBLICITATE PE ANUL 2015

ART. 01. Orice persoan? care utilizeaz? un panou, afi?aj sau structur? de afi?aj pentru reclam? ?i publicitate ntr-un loc public datoreaz? plata taxei anuale care se calculeaz? prin nmul?irea num?rului de metri p?tra?i sau a frac?iunii de metru p?trat a suprafe?ei afi?ajului cu suma stabilit? de consiliul local, dup? cum urmeaz?:

a. n cazul unui afi?aj situat la locul n care persoana deruleaz? o activitate economic?, suma este de 38 lei/mp sau frac?iune de mp.

b. n cazul oric?rui alt panou, afi?aj sau structur? de afi?aj pentru reclam? ?i publicitate, suma este de 28 lei/mp sau frac?iune de mp.

ART. 02. Contribuabilii care datoreaz? taxa de afi?aj n scop de reclam? ?i publicitate n forma prezentat? la art. 1 lit. (a-b) din prezenta anex?, sunt obliga?i s? depun? anual la compartimentul de specialitate contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu declara?ia anual? de impunere.

Anexa nr. VI la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

I M P O Z I T U L[18][18]

pe spectacole pe anul 2015

ART. 01. (1) Orice persoan? care organizeaz? activit??i artistice ?i distractive de videotec? ?i discotec? datoreaz? impozitul pe spectacole care se stabile?te n func?ie de suprafa?a incintei n care se desf??oar? spectacolul, dup? cum urmeaz?:

1. Impozitul pe spectacole se calculeaz? prin aplicarea cotei de impozit la suma ncasat? din vnzarea biletelor de intrare ?i a abonamentelor, dup? cum urmeaz?:

a. n cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o pies? de teatru, balet, oper?, operet?, concert filarmonic, sau alt? manifestare muzical?, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice alt? competi?ie sportiv? intern? sau interna?ional?, cota de impozit este de 2% .

b. n cazul oric?rei alte manifest?ri artistice dect cele enumerate la lit. (a) cota de impozit este egal? cu 5%.

(2) Persoana care datoreaz? impozitul pe spectacole are urm?toarele obliga?ii:

a. s? nregistreze biletele de intrare ?i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate contabilitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu;

b. s? asigure, la cererea compartimentului de specialitate aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, documentele justificative privind calculul ?i plata impozitului pe spectacole.

ART. 02. (1) Orice persoan? care organizeaz? activit??i artistice ?i distractive de videotec? ?i discotec? datoreaz? impozitul pe spectacole care se stabile?te n func?ie de suprafa?a incintei n care se desf??oar? spectacolul, dup? cum urmeaz?:

a. n cazul videotecilor 1 leu/mp/zi.

b. n cazul discotecilor 0,15 lei/mp/zi.

(2) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor men?ionate la alineatul (I) se aplic? coeficientul de corec?ie pozitiv? dup? cum urmeaz?:

Rangul localit??ii

Coeficient de corec?ie

IV

1,10

V

1,00

Anexa nr. VII la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

T A X A[19][19]

Hotelier? pe anul 2015

ART. 01. (1) Pentru ?ederea n hoteluri sau alte unit??i de cazare, declarate conform legii, persoanele fizice n vrst? de peste 18 ani datoreaz? taxa hotelier? n coeficient de 5% aplicat la tarifele practicate de unitate pentru fiecare zi de ?edere, indiferent de durata sejurului.

(2) n cazul unit??ilor de cazare amplasate ntr-o sta?iune turistic?, cota taxei se datoreaz? pentru o singur? noapte, indiferent de perioada real? de cazare.

Anexa nr. VIII la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

T A X E L O C A L E P E A N U L 2015

Art. 01. (1) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, au obliga?ia pl??ii taxelor locale, n cuantumurile stabilite n tabelul de mai jos ?i dup? procedura stabilit? de normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(2) Modelul permisului de parcare ?i procedura de eviden?iere sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(3) Modelul de cerere ?i cel al autoriza?iei pentru utilizarea temporar? a locurilor publice pentru depozitarea de materiale este stabilit prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(4) Modelul cererii ?i cel al autoriza?iei pentru utilizarea temporar? a locurilor publice pentru realizarea de lucr?ri sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(5) Modelul abonamentului ?i al biletului valoric, precum ?i procedura de eviden?iere a acestora pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comer?ului n pie?e, trguri, n oboare, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, n parc?ri sau n alte locuri sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(6) Modelul biletelor sau abonamentelor ?i procedura de eviden?iere a acestora pentru intrarea n parcuri, n gr?dini zoologice, n gr?dini botanice, n trguri, n blciuri, la ?tranduri, la expozi?ii, la locuri de agrement sau alte similare, sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(7) Modelul cererilor pentru ob?inerea autoriza?iei pentru ocuparea terenurilor cu construc?ii provizorii, modelul autoriza?iei pentru ocuparea terenurilor cu oricare dintre aceste situa?ii precum ?i procedura de eviden?iere sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

(8) Modelul biletului de intrare la vizitarea obiectivelor ?i procedura de eviden?iere a acestora sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare ?i Func?ionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu.

Nr. Articol

Denumirea serviciului prestat, a actului ntocmit ?i eliberat, etc.

Cuantumul taxei zilnice (lei)

00

01

02

A. Utilizarea temporar? a locurilor publice

00

01

02

01

Pentru parcarea ocazional? a vehiculelor (lei/vehicul/zi)

16

02

Pentru parcarea curent? a vehiculelor (lei/vehicul/zi)

10

03

Pentru depozitarea de materii ?i materiale (lei/mp/zi)

5

04

Pentru realizarea unor lucr?ri pe domeniul public (lei/mp/zi)

10

05

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comer?ului n locuri publice (lei/mp/zi)

10

06

Pentru accesul n parcuri, la locuri de agrement sau altele similare (lei/persoan?/ zi)

5

07

Pentru ocuparea terenurilor cu construc?ii provizorii, autorizate n condi?iile legii (lei/mp/zi)

3

B. Vizitarea locurilor publice

00

01

02

01

Vizitarea muzeelor (lei/vizitator/zi)

2

02

Vizitarea caselor memoriale (lei/vizitator/zi)

2

03

Vizitarea monumentelor istorice (lei/vizitator/zi)

2

04

Vizitarea monumentelor de arhitectur? (lei/vizitator/zi)

2

05

Vizitarea monumentelor arheologice (lei/vizitator/zi)

2

Anexa nr. IX la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

ALTE T A X E LOCALE PE ANUL 2015

Pentru de?inerea de vehicule lente

ART. 01. Contribuabilii proprietari sau de?in?torii cu orice titlu de vehicule lente pe raza administrativ-teritorial? a comunei Aroneanuau obliga?ia pl??ii taxei pe vehiculele lente, dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Denumirea vehiculului lent

Cuantumul taxei (lei/an/vehicul)

00

01

02

01

Autocositoare

41

02

Autoexcavator (excavator pe auto?asiu)

41

03

Autogreder

41

04

Autoscreper

41

05

Autostivuitor

41

06

Buldozer pe pneuri

41

07

Combin? agricol? pentru recoltat cereale sau furaje

41

08

Compactor autopropulsat

41

09

Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc.

41

10

Excavator cu racle?i pentru s?pat ?an?uri

41

11

Excavator cu rotor pentru s?pat ?an?uri

41

12

Excavator pe pneuri

41

13

Freza autopropulsat? pentru canale

41

14

Freza autopropulsat? pentru p?mnt stabilizat

41

15

Frez? rutier?

41

16

nc?rc?tor cu o cup? pe pneuri

41

17

Instala?ie autopropulsat? de sortare-concasare

41

18

Macara cu greifer

41

19

Macara mobil? pe pneuri

41

20

Macara turn autopropulsat?

41

21

Ma?ina autopropulsat? multifunc?ional? pentru lucr?ri de terasamente

41

22

Ma?ina autopropulsat? pentru construc?ia ?i ntre?inerea drumurilor

41

23

Ma?in? autopropulsat? pentru decopertarea mbr?c?mintei asflatice la drumuri

41

24

Ma?in? autopropulsat? pentru finisarea drumurilor

41

25

Ma?in? autopropulsat? pentru forat

41

26

Ma?ina autopropulsat? pentru turnat asfalt

41

27

Plug de z?pad? autopropulsat

41

28

Sa?iu autopropulsat cu fer?str?u pentru t?iat lemn

41

29

Tractor pe pneuri

41

30

Troliu autopropulsat

41

31

Utilaj multifunc?ional pentru ntre?inerea drumurilor

41

32

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de ap?

41

33

Vehicul pentru m?cinat ?i compactat de?euri

41

34

Vehicul pentru marcarea drumurilor

41

35

Vehicul pentru t?iat ?i compactat de?euri

41

Anexa nr. X la Hot?rrea Consiliului Local Aroneanu nr. 44 din 29.05.2014

T A X E

S P E C I A L E P E A N U L 2015

Art. 01. (1) Pentru func?ionarea unor servicii publice locale, create n interesul persoanelor fizice ?i/sau juridice, dup? caz, consiliul local Aroneanu, aprob? instituirea taxelor speciale.

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabile?te anual, iar veniturile ob?inute din acestea se utilizeaz? integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiin?area serviciilor publice locale, precum ?i pentru finan?area cheltuielilor de ntre?inere ?i func?ionare ale acestor servicii.

(3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Aroneanu, s-au stabilit condi?iile ?i sectoarele de activitate n care se pot institui taxele speciale, modul de organizare ?i func?ionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalit??ile de consultare ?i de ob?inere a acordului persoanelor fizice ?i juridice beneficiare ale serviciilor respective.

(4) Hot?rrea luat? de consiliul local, n leg?tur? cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice ?i juridice pl?titoare va fi afi?at? la sediul acestuia sau vor fi publicate n pres?, dup? caz.

(5) mpotriva acestei hot?rri persoanele interesate pot face contesta?ie n termen de 15 zile de la afi?area sau publicarea acesteia. Dup? expirarea acestui termen consiliul local se ntrune?te ?i delibereaz? asupra contesta?iilor primite.

(6) Taxele speciale se ncaseaz? numai de la persoanele fizice ?i/sau juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se ncaseaz? ntr-un cont distinct, deschis n afara bugetului local, fiind utilizate n scopurile pentru care au fost nfiin?ate, iar contul de execu?ie al acestora se aprob? de consiliul local.

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destina?ie special? ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul n care au fost nfiin?ate. Sumele neutilizate n anul curent se reporteaz? pentru anul urm?tor cu aceea?i destina?ie. Taxele speciale se stabilesc cu ncepere de la 01.01.2015, dup? cum urmeaz?:

Nr. crt.

Denumirea serviciului prestat/solicit?rii/actului, etc

Cuantumul taxei speciale (lei)

00

01

02

01. Imprimate eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru:

00

01

02

01.01

Adeverin?e de rol, de venituri, certificate de neurm?rire fiscal?, etc (lei/imprimat)

3

01.02

Adeverin?e de proprietate la Legilor nr. 18/1991;- 169/1997; - 1/2000 (lei/imprimat)

3

01.03

Imprimate pentru starea civil?, altele dect certificate (lei/imprimat)

1

01.04

Imprimate pentru dezbaterea mo?tenirii anexa 24 (lei/imprimat)

50

01.05

Imprimate pentru contracte de nchiriere, arendare, etc (lei/imprimat)

2

01.06

Imprimate altele dect cele mai sus prezentate (lei/imprimat)

1

01.07

Certificate de na?tere (lei/imprimat)

10

01.08

Certificate de c?s?torie (lei/imprimat)

15

01.09

Certificate de deces (lei/imprimat)

1

01.10

Duplicate certificate de na?tere (lei/imprimat)

25

01.11

Duplicate certificate de c?s?torie (lei/imprimat)

50

01.12

Duplicate certificate de deces (lei/imprimat)

20

01.13

Certificate de divor? (lei/imprimat)

100

02. ntocmirea urm?toarelor acte:

00

01

02

02.01

Contractelor de arend? sau nchiriere (lei/act ntocmit)

2

02.02

ntocmirea altor acte pentru persoanele fizice sau juridice solicitante care nu intr?, de regul?, n atribu?iile autorit??ii locale (lei/act ntocmit)

1

03. Punerea la dispozi?ia persoanelor interesate n vederea consult?rii, la solicitarea acestora, a urm?toarelor nscrisuri din eviden?ele autorit??ii locale:

00

01

02

03.01

Documenta?iei primare ce st? la baza nscrierii n registrele agricole (contracte de vnzare-cump?rare, contracte de partaj succesoral, voluntar, tranzac?ii judec?tore?ti, etc) (lei/act)

6

03.02

Documenta?ii ce stau la baza emiterii certificatului de urbanism (lei/certificat)

2

03.03

Documenta?ii ce stau la baza emiterii autoriza?iei de construire (lei/autoriza?ie)

3

03.04

Documenta?ii ce stau la baza nscrierii n registrul special de arend? (lei/contract)

1

04. Pentru sus?inerea activit??ii de protec?ie civil?:

00

01

02

04.01

Construc?ii cu aria desf??urat? de pn? la 50 mp, inclusiv (lei/mp)

0,20

04.02

Construc?ii cu aria desf??urat? de peste 50 m.p. ?i pn? la 100 mp inclusiv (lei/mp)

0,30

04.03

Construc?ii cu aria desf??urat? de peste 100 mp (lei/mp)

0,40

05. M?sur?ri, rem?sur?ri, alinieri propriet??i de c?tre serviciul comunitar de cadastru?i agricultur? din subordinea consiliului local la solicitarea persoanelor interesate:

00

01

02

05.01

M?sur?ri propriet??i extravilane la solicitarea persoanelor interesate (lei/ora de m?surare n teren)

18

05.02

Rem?sur?ri propriet??i extravilane la solicitarea persoanelor interesate (lei/ora de rem?surare n teren)

30

05.03

Aliniere propriet??i intravilane la solicitarea persoanelor interesate, n vederea ngr?dirii propriet??ii (lei/ora de rem?surare n teren)

15

05.04

Realiniere propriet??i intravilane, la solicitarea persoanelor interesate, n vederea ngr?dirii propriet??ii (lei/ora de realiniere)

20

05.05

Asisten?? ?i consultan?? agricol? (lei/P.F./A..F./consultare)

1

06. Acces la serviciile oferite de c?minul cultural:

01

02

03

06.01

Acces n sala de discoteca n zilele obi?nuite (lei/persoan?)

3

06.02

Acces n sala de discotec? n zilele de s?rb?tori sau hramuri biserice?ti organizate cu orchestr? (lei/persoan?)

3

06.03

nchirierea s?lii c?minului cultural pentru petreceri ocazionale (lei/petrecere/or?)

20

06.04

nchirierea s?lii c?minului cultural pentru ?edin?e ?i/sau adun?ri politice (lei/?edin??/or?)

10

06.05

nchirierea s?lii c?minului cultural pentru ?edin?e ?i/sau adun?ri politice n zilele libere sau s?rb?torile legale (lei/?edin??/or?)

15

07. Utilizarea domeniului public oferite n Zona de Agrement de pe malul lacului Aroneanu:

00

01

02

07.01

Parcarea autoturismelor, indiferent de capacitatea cilindric? (lei/autoturism/zi)

2

07.02

Amplasarea corturilor (lei/cort/zi)

1

07.03

Persoane fizice sau juridice care presteaz? diverse activit??i c?tre consumatorii din zona de agrement (lei/zi/societate/PF/AF)

5

07.04

Practicarea activit??ii de pescuit sportiv (lei/2 instrumente/zi)

25

07.05

Practicarea activit??ii de pescuit sportiv (lei/instrument/lun?)

60

08. Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate:

08.01

Procesare dosar divor?

500

08.02.

Afi?area diferitelor anun?uri publicitare (etc) (lei/anun?/zi)

0,5

08.02

Afi?area anun?urilor publicitare pentru certificatele de urbanism ?i autoriza?iile de construire (lei/anun?/zi)

0,1

08.03

Xerocopierea diferitelor acte ?i/sau documente (lei/xerocopie)

0,5

09. Contribu?ii pentru sus?inerea ?i func?ionarea Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen??:

09.01

Constituirea fondului necesar pentru buna func?ionare a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? (lei/societate comercial?/an)

15

09.02

Constituirea fondului necesar pentru buna func?ionare a a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? (lei/P.F/A.F./an)

5

09.03

Constituirea fondului necesar pentru buna func?ionare a a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen?? (lei/persoan?/an)

1

10. Consultarea arhivei de?inute de autoritatea local?:

10.01

Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare)

2

11 Taxa pentru serviciului public de salubrizare

11.01.

Taxa pentru serviciului public de salubrizare (lei/persoana/luna)

5

11.02.

Taxa cazul gospod?riilor cu 5 sau mai mult de 5 persoane pentru serviciul public de salubritate lei/lun?