Home Activitate Sectiunea XIII - Obligatiile alesilor locali
Sectiunea XIII - Obligatiile alesilor locali PDF Print E-mail

Subsectiunea XIII.01. - Exercitarea atributiilor cu fidelitate si buna-credinta

Art. 94. Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale a comunei Aroneanu, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Subsectiunea XIII.02. - Obligativitatea respectarii Constitutiei si a legilor tarii si a R.O.F. a consiliului local

Art. 95. Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Subsectiunea XIII.03. - Obligativitatea informarii consiliului local cand interesele personale contravin intereselor generale

Art. 96. Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Subsectiunea XIII.04. - Obligativitatea probitatii si discretiei profesionale

Art. 97. Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Subsectiunea XIII.05. - Obligativitatea la cinste si corectitudine din partea consilierului local; interzicerea urmaririi unor foloase materiale sau avantaje

Art. 98. Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Subsectiunea XIII.06. - Obligativitatea informarii cetatenilor cu privire la fapte si acte administrative ce intereseaza colectivitatea locala

Art. 99. (1) Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Subsectiunea XIII.07. - Obligativitatea perfectionarii pregatirii in domeniul administratiei publice locale

Art. 100. Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Subsectiunea XIII.08. - Cazurile cand se considera absenta de lucrarile sedintelor ordinare sau pe comisie ca motivate

Art. 101. (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in prezentul regulament de organizare si de functionare.
(2) Nu se considera absent nemotivat consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite ad-hoc de consiliul local in cadrul sedintei respective

Subsectiunea XIII.09. - Interzicerea uzului functiei de ales local in activitatea privata a consilierului local

Art. 102. Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

Subsectiunea XIII.10. - Obligativitatea primarului si a viceprimarului de a depune declaratia de avere la prefect

Art. 103. (1) Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, in termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului.
(2) Prevederile legale in vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica in mod corespunzator.
 

joomla site stats