Home Statutul Comunei
Statutul Comunei PDF Print E-mail

Hotarare statut

Consiliul Local al comunei Aroneanu, în temeiul Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, a O.G.R. nr. 53/2002 privind Statutul - cadru al unitatilor administrativ-teritoriale si a Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea O.G.R. nr. 53/2002 privind Statutul - cadru al unitatilor administrativ-teritoriale elaboreaza prezentul statut propriu al comunei.

Sectiunea I. - Întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritoriala a comunei, satele componente, amplasarea acestora, distanta dintre satele componente, capacitatea juridica a comunei

Subsectiunea I.1. - Întinderea teritoriului administrativ

ART.1. (1) Comuna Aroneanu are o întindere administrativ-teritoriala de 3.900,02 ha, din care:
a.suprafata agricola - 3.135,9188 ha;
b.suprafata neagricola - 625,4754 ha;
c.suprafata arabila - 1.662,2597 ha.
(2) Suprafata intravilanului comunei Aroneanu este de 229 ha la momentul anului 1990, iar în anul 2001 a ajuns la suprafata de 367,10 ha ca urmare a aprobarii Planului Urbanistic General prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Aroneanu nr. 51/30.08.2001.

Subsectiunea I.2. - Delimitarea teritoriala a comunei

ART.2. - (1) Comuna Aroneanu este situata în apropierea municipiului Iasi, la o distanta de 4,5 km, fiind învecinata la Nord cu comuna Popricani, la Vest cu municipiul Iasi, la Est cu comuna Victoria si comuna Golaiesti, iar la Sud cu comuna Holboca.
(2) Comuna Aroneanu s-a constituit în zona metropolitana a municipiului Iasi prin H.C.L. nr. 30 din 25.03.2004, în conditiile în care municipiul Iasi este de gradul I, în temeiul Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV a "Reteaua de localitati".
(3) Organizarea si functionarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.
(4) Din punct de vedere al încadrarii în teritoriu, comuna Aroneanu face parte din sistemul periurban al municipiului Iasi fiind considerata comuna limitrofa.
(5) Teritoriul comunei Aroneanu este situat în partea de sud-est a Câmpiei Moldovei, subdiviziunea Jijiei inferioare si a Bahluiului.
(6) Comuna Aroneanu se învecineaza cu comuna Victoria în partea de nord, comuna Golaiesti la nord-est, comuna Holboca la sud-est, comuna Popricani la vest si cu municipiul Iasi la partea de sud-vest.
(7) Comuna Aroneanu ocupa o pozitie central-estica în cuprinsul judetului. Legatura cu orasul Iasi este asigurata printr-un drum modernizat, statia C.F.R. cea mai apropiata fiind în municipiul Iasi.

Subsectiunea I.3. - Satele componente, amplasarea acestora, distanta dintre satele componente

ART.3. (1) Comuna Aroneanu are în componenta sa patru sate, respectiv:
a.satul Aroneanu;
b.satul Dorobant;
c.satul Rediu-Aldei;
d.satul Sorogari.
(2) Satul Aroneanu are statutul de resedinta a comunei.
(3) Satul Aroneanu este de rangul IV iar satele Dorobant, Rediu-Aldei si Sorogari sunt de rangul V în temeiul Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV a "Reteaua de localitati".

ART.4. Satele componente ale comunei Aroneanu sunt dispuse fata de localitatea de resedinta la urmatoarele distante:
Aroneanu - Dorobant = 3 km ;
Aroneanu - Rediu-Aldei - 5 km ;
Aroneanu - Sorogari - 5 km.

Subsectiunea I.4. - Capacitatea juridica a comunei

ART.5. (1) Comuna Aroneanu este persoana juridica de drept public. Comuna Aroneanu are un patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.
(2) Comuna Aroneanu poate intra în raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice române sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, în conditiile legii.

Sectiunea II. Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului; date privind înfiintarea comunei, prima atestare documentara, evolutia istorica

Subsectiunea II.1. Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului

Subsectiunea II.1.a. Numarul de locuitori si de gospodarii, structura si migratia populatiei

ART.6. (1) La nivelul comunei Aroneanu numarul locuitorilor a evoluat astfel:
Anul 1992 2376 locuitori ;
Anul 2001 2509 locuitori ;
Anul 2004 2754 locuitori.
(2) Populatia comunei Aroneanu este structurata într-un numar de 957 gospodarii.
(3) Populatia comunei Aroneanu este alcatuita în totalitate din români, însumând 2.754 locuitori, repartizati pe sate, dupa cum urmeaza :
a. satul Aroneanu = 1.030 locuitori organizati în 387 gospodarii;
b. satul Dorobant = 1.156 locuitori organizati în 374 gospodarii;
c. satul Rediu-Aldei = 397 de locuitori organizati în 127 gospodarii;
d. satul Sorogari = 171 de locuitori organizati în 69 gospodarii.

ART.7. (1) Structura pe sexe a populatiei stabile este:
a. 1992 49,8% populatia masculina, 50,2% populatia feminina;
b. 2001 49,2% populatie masculina, 50,8% populatie feminina;
c. 2002 50,7% populatie masculina, 49,3% populatie feminina.
(2) Structura pe grupe de vârsta a populatiei, în cote procentuale este:


1992 2002
0-14 ani 19% 23%
15-59 ani 58% 55%
60 ani si peste 23% 22%

ART.8. Migratia populatiei (stabiliri/plecari cu domiciliu în/din localitate arata dupa cum urmeaza:
a. 1992 stabiliri 36 plecari 108
b. 2001 stabiliri 91 plecari 36

Subsectiunea II.1.b. Numarul de persoane care beneficiaza de asistenta si protectie sociala

ART.9. (1) Comuna înregistreaza un numar de 51 de dosare cuprinzând 115 beneficiari de asistati sociali în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(2) Beneficiari ai O.U.G.R. nr. 105/2003 privind alocatia complementara si alocatiile de sustinere pentru familiile monoparentale sunt în numar de 175.
(3) Beneficiari ai O.U.G.R. nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 519/2002 sunt în numar de 8 persoane.
Subsectiunea II.1.c. Fondul locativ
ART.10. La nivelul comunei Aroneanu fondul locativ arata dupa cum urmeaza:

Localitatea Nr.locuinte Instalatii     Nr.cam Supraf
  Total Electricitate Apa Sobe   Totala Locuibila Excedentara
Aroneanu 348 330 120 348 1.105 22.576 17.000 5.576
Dorobant 336 318 215 336 1.072 19.820 15.480 4.340
Rediu-Aldei 115 100 0 115 300 5.980 4.000 1.980
Sorogari 68 65 0 68 178 3.892 2.935 957
total 867 81 335 867 2.655 52.268 39.415 12.853

Subsectiunea II.1.d. Cultele

ART.11. (1) Locuitorii comunei Aroneanu majoritatea sunt de rit crestin ortodox, nefiind înregistrate oficial alte culte.
(2) Pentru a veni în sprijinul enoriasilor, cu contributia acestora si a preotilor s-au construit 2 case de praznuire.
(3) Locuitorii sunt organizati în patru biserici si trei parohii, respectiv :
a. Biserica satului Aroneanu = parohia Aroneanu;
b. Biserica satului Rediu - Aldei = parohia Rediu-Aldei;
c. Biserica satului Dorobant = parohia Dorobant;
d. Biserica satului Sorogari = face parte din parohia Dorobant.

Subsectiunea II.1.e. Educatia

ART.12. (1) Educatia prescolara si scolara se realizeaza prin gradinite si scolile generale.
(2) Evolutia unitatilor de învatamânt, a copiilor înscrisi la gradinite, a elevilor si a personalului didactic este dupa cum urmeaza:

  1996 2004
Unitati de învatamânt - total, din care: 7 6
- gradinite 3 3
- scoli primare si gimnaziu 4 3
Numar copii înscrisi în gradinite 46 104
Numar de elevi total 238 361
Personal didactic total 26 36
Sali de clasa si laboratoare 23 24
Sala de sport 0 0

(3) Toate cele 4 sate dispun de câte o scoala, în anul 2003 finalizându-se lucrarile de constructie a scolii noi în satul Dorobant. Scoala din Sorogari a fost închisa deoarece nu avea numarul suficient de elevi pentru a se justifica înfiintarea unui post de învatator.
(4) În comuna nu exista înregistrate oficial institutii de învatamânt privat.
Subsectiunea II.1.f. Sanatatea umana

ART.13. (1) În dispensarul medical în prezent activeaza 1 medic de familie, cu 1 cadru mediu sanitar, si 1 medic stomatolog.
(2) Dispensarul din satul Aroneanu are un nivel scazut de dotare, necesitând reparatii curente si capitale.
(3) Începând cu anul 2004 în satul Dorobant, într-o aripa a Scolii generale din localitate s-a amenajat un spatiu pentru ca medicul de familie sa poata acorda consultatii, într-un program stabilit, persoanelor interesate.
(4) La nivelul de comunei exista doua farmacii private, în satul Aroneanu si respectiv în satul Dorobant.
(5) Spatiile în care functioneaza cabinetele medicale sunt proprietate publica a consiliului local putând fi concesionate, închiriate sau date în folosinta gratuita, (comodat) medicilor solicitanti. Aprecierea cu privire la aspectele mai sus enuntate este în sarcina consiliului local.

Subsectiunea II.1.g. Sanatatea veterinara

ART.14. (1) La nivelul de comunei activeaza un singur medic veterinar care nu beneficiaza de ajutorul unui technician.

Subsectiunea II.1.h. Biblioteca

ART.15. (1) În comuna Aroneanu exista o biblioteca ce contine circa 7800 volume - gestionate de un bibliotecar.

Subsectiunea II.1.i. Monumente istorice

ART.16. (1) În satul Aroneanu este amplasata în partea de NV biserica Aroneanu - monument de arhitectura înregistrat la pozitia 24 B 427 - în Lista monumentelor istorice din judetul Iasi.
(2) Biserica este ctitorie a domnitorului Aron-Voda din anul 1594- cu transformari de secol al XVIII - lea (închiderea pridvorului). Hramul bisericii este Sfântul Nicolae.
(3) Biserica este un monument important al Moldovei întrucât prezinta câteva elemente originale între bisericile din epoca.

Subsectiunea II.1.j. Puncte muzeale

ART.17. (1) În incinta caminului cultural functioneaza punctul muzeal Ion Buzdugan. Punctul muzeal a fost constituit prin contributia proprie si benevola a mostenitorilor lui Ion Busdugan.

Subsectiunea II.1.k. Asezaminte culturale

ART.18. (1) Asezamintele culturale sunt materializate prin existenta a 4 biserici ortodoxe, 1 biblioteca si un camin cultural în care functioneaza Universitatea Populara Ion Buzdugan, o sala de calculatoare conectate la internet si o discoteca.

Subsectiunea II.1.l. Datini, obiceiuri

ART.19. (1) Datinile si obiceiurile se pastreaza dar nu sunt concretizate prin existenta unor ansambluri, neavând o forma organizata.

Subsectiunea II.1.m. Dotari tehnice

ART.20. (1) Satul Aroneanu, începând cu anul 2004, beneficiaza de televiziune prin cablu.
(2) Primaria si Scoala generala Aroneanu, începând cu anul 2004, beneficiaza de acces la reteaua de internet prin antena radio.

Subsectiunea II.1.n. Sport

ART.21. (1) Sportul este reprezentat prin echipa locala de fotbal Eurodemos, precum si prin sportul de masa.
(2) Comuna Aroneanu dispune de un teren de sport pentru fotbal.
(3) Pe raza comunei exista iazul Dorobant, proprietate publica a statului administrat de Federatia de Canotaj, locatie ce a facut obiectul organizarii unor competitii nationale si internationale de canotaj.

Subsectiunea II.1.o. Securitate comunitara

ART.22. (1) Asigurarea securitatii comunitare este deservita de politie, care are un sediu P + 1E - dat în functiune în 1986, în care functioneaza 2 cadre ale politiei.
(1) La nivelul comunei Aroneanu este organizata de catre primarul comunei paza comunala, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003.

Subsectiunea II.1.p. Societatea civila

ART.23. (1) În comuna functioneaza 3 organizatii nonguvernamentale, respectiv World- Vision, Eurodemos si Terra Nostra.

Subsectiunea II.2. Consiliului local, primarul, viceprimarul, secretarul comunei, aparatul propriu de specialitate, institutii si servicii organizate în subordinea consiliului local, primaria

Subsectiunea II.2.a. Consiliului local

ART.24. (1) Autoritatile locale sunt consiliul local, ca autoritate deliberativa, si primarul, ca autoritate executiva.
(2) Consiliul local este format din 11 membri, de vârste, profesii si convingeri politice diferite. Consiliul local este ales pe o perioada de patru ani. Componenta nominala a consiliului local si apartenenta politica este dupa cum urmeaza :

Nr. crt. Numele si prenumele consilierului Apartenenta politica
00 01 02
01. Bârlescu Neculai P.S.D.
02. Cioclu Ilie P.N.L.
03. Cretu Mihai P.N.L.
04. Henea Anisoara P.N.L.
05. Hergheligiu Emil P.S.D.
06. Lucescu Mihai P.S.D.
07. Lupu Marioara P.R.M.
08. Morosanu Ghitica P.N.L.
09. Plescan Constantin P.N.L.
10. Proca Dumitru P.U.R. (social-democrat)
11. Sanduleanu Ioan P.D.

(3) Consiliul local s-a constituit în sedinta la data de 23.06.2004, validându-se mandatele prin Hotarârea nr. 2/23.06.2004 si constatându-se legalitatea constituirii prin Hotarârea nr. 3/23.06.2004.
(4) Atributiile consiliului local sunt prevazute de prevederile legale în materie.
(5) Sediul consiliului local este în localitatea resedinta de comuna.

Subsectiunea II.2.b. Primarul comunei

ART.25. (1) Primarul comunei Aroneanu, doamna Maricica Gânga, este din partea formatiunii P.N.L. Acesta este ales pe un mandat de 4 ani. Atributiile primarului sunt prevazute de prevederile legale în materie.
(2) Primarul functioneaza în sediul consiliului local, care este în localitatea resedinta de comuna.

Subsectiunea II.2.c. Viceprimarul comunei
ART.26. (1) Dintre consilierii locali s-a desemnat viceprimarul comunei, domnul Zlavog Paul, din partea formatiunii P.N.L. (Q), prin H.C.L. Aroneanu nr. 5 din 25.06.2004. Atributiile viceprimarului sunt cele delegate de primar, însarcinarile primite de la consiliul local si orice alte atributii prevazute de prevederile legale în materie.
(2) Acesta functioneaza în sediul consiliului local, care este în localitatea resedinta de comuna.

Subsectiunea II.2.d. Secretarul comunei

ART.27. (1) Comuna Aroneanu are ca secretar de unitate administrativa, domnul jr. Benoni Moruzi. Atributiile acestuia sunt stabilite de actele normative în materie si de fisa postului.
(2) Acesta functioneaza în sediul consiliului local, care este în localitatea resedinta de comuna.

Subsectiunea II.2.e. Aparatul propriu de specialitate

ART.28. În cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local functioneaza 4 functionari publici cu functie de executie si 3 salariati angajati cu contract individual de munca.

Subsectiunea II.2.f. Institutii si servicii organizate în subordinea consiliului local

ART.29. În subordinea consiliului local sunt organizate: 1. serviciul comunitar de cadastru si agricultura în care functioneaza un numar de 2 salariati, caminul cultural cu 1 salariat si biblioteca publica cu 1 salariat.

Subsectiunea II.2.g. Primarul comunei

ART.30. Primarul, viceprimarul, secretarul si aparatul propriu de specialitate a consiliului local formeaza o structura functionala cu activitate permanenta denumita primaria comunei Aroneanu, care aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Subsectiunea II.3. Date privind înfiintarea comunei, prima atestare documentara, evolutia istorica

ART.31. - (1) Denumirea comunei Aroneanu provine de la manastirea ctitorita de domnitorul Moldovei, Aron-Voda, între anii 1593-1594. Manastirea s-a transformat în biserica, fiind monument istoric.
(2) Satul Aroneanu este centrul comunei, situându-se pe o terasa cu altitudini sub 200 m. Exista ca asezare cel putin din secolul al XVI-lea, în anul 1594 domnitorul Aron Voda ridicând aici o biserica.
(3) Satul Dorobant este situat la nord de centrul comunei, luând fiinta la începutul secolului al XX-lea prin împroprietarirea locuitorilor veniti din satele învecinate, precum si a tinerilor casatoriti. Întrucât multi din acesti tineri au facut armata la regimentul 13 Dorobanti Iasi, satul a primit numele respectiv. În jurul satului au fost descoperite numeroase urme arheologice din paleoliticul final, neolitic, epoca bronzului, fierului, perioada marilor migratii, cât si din feudalism. Satul Dorobant dispune de resurse naturale variate : iazuri si paduri.
(4) Satul Rediu-Aldei se situeaza la aproximativ 4 km de centrul comunei, pe directia nord-est, pe versantul nordic al dealului cu acelasi nume. Desi este atestat documentar din 1772, cu o biserica din 1718, începuturile existentei sale se pierd în trecut, descoperindu-se urme de civilizatie dinaintea erei noastre.
(5) Satul Sorogari este plasat la proximitatea vestica a centrului de comuna, în apropierea lacului Aroneanu, pe versantul estic al dealului Sorogari. Satul este atestat istoric din 1592. În vatra satului, precum si în împrejurimi au fost descoperite urme ale civilizatiei din epoca bronzului, începutul migratiilor si feudalismul dezvoltat (sec. XV-XVIII).
Sectiunea III. - Economia; resurse economice; functiuni economice si capacitati de productie; societati, A.F.-uri si P.F.-uri cu activitate la nivel local

Subsectiunea III.1. - Economia

ART.32. - (1) Economia comunei Aroneanu are un caracter agricol puternic influentat de pozitia limitrofa cu municipiul Iasi, conferindu-i si un caracter periurban de intensa legatura cu metropola. Pâna în anul 1989 volumul activitatii economice se realiza în proportie de 56,9% în sfera circulatiei, 36,4% în agricultura si 7,2% în industrie. Aceasta proportie era determinata de ponderea mare a salariatilor navetisti ce întretineau activ sistemul comercial local. Dupa anii 1990 ponderea activitatii comerciale a scazut foarte mult, agricultura revenind acum pe primul loc ca ramura economica a comunei.
(2) Comuna se caracterizeaza printr-o pondere mare a rezervelor de pajisti dar cu potential scazut si printr-un patrimoniu viticol important.
(3) Pe culturi potentialul productiv al solurilor din comuna se afla în totalitate sub potentialul mediu al judetului, cu circa 10%. O exceptie o constituie potentialul pentru vie, care este aproape la jumatatea potentialului mediu al judetului, însa caracteristica viticola pozitiva a comunei se suprapune doar cu perimetrul productiv al dealului Sorogari, unde se afla comasate plantatiile viticole.

Subsectiunea III.2. - Resurse economice

ART.33. - (1) Comuna se afla în grupa comunelor mici ale judetului Iasi, gradul III - dupa dimensiunea teritoriului administrativ.
(2) Fondul funciar al comunei Aroneanu a evoluat astfel:

Modul de folosinta 1996   2003  
  suprafata   suprafata  
  (ha) % (ha) %
Suprafata totala 3900 100,0 3900 100,0
d.c. : terenuri agricole 2959 75,9 3118,78 80,0
- arabil 1550 39,7 1885,3 48,3
- pasuni 696 17,7 648,01 16,6
- fânete 334 8,6 348,44 8,9
- vii 335 8,6 236,86 6,1
- livezi 44 1,1 0,12 0,0
terenuri neagricole 941 24,1 781,23 20,0
- paduri 500 12,8 469,07 12,0
- ape 92 2,4 123,49 3,2
- drumuri 93 2,4 114,33 2,9
- constructii 31 0,8 61,75 1,6
- neproductiv 225 5,7 12,57 0,3
Teren intravilan 283 - 367,10 -

(2) Suprafata totala nu a fost modificata, însa s-au modificat suprafetele diferitelor categorii de folosinta, unele în defavoarea celorlalte. Se observa o crestere a suprafetei arabile concomitent cu o scadere a suprafetelor ocupate cu livezi, pasuni, fânete si vii.
(3) Migratia din mediul urban spre mediul rural, cresterea populatiei, apropierea de municipiu si oferirea, prin diversitatea factorilor geografici si de mediu a unui habitat pentru case de vacanta, au condus la necesitatea actualizarii P.U.G.-ului.
(4) Presiunile foarte mari pentru extinderea intravilanului se fac din partea satelor Dorobant si Aroneanu întrucât aici se afla majoritatea populatiei.
(5) Interes începe sa prezinte satul Sorogari, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în perimetrul fostului I.A.S.-ului.

ART.34. - (1) Calitatea solului. Tipurile de sol predominante sunt cernoziomurile cambice si de panta, soluri aluviale si lacovisti, respectiv, pe areale mici sol cenusiu de padure.
(2) Solurile au o reactie chimica slaba si moderat alcalina, sunt aprovizionate satisfacator cu fosfor asimilabil si foarte bine aprovizionate cu potasiu. Aceste soluri sunt foarte favorabile pentru culturile : grâu, porumb, sfecla de zahar, floarea soarelui, legume si vita de vie.
(3) La nivelul anului 1996, 40% din suprafata agricola a comunei era afectata de unul sau mai multi factori degenerativi ai solului, dupa cum urmeaza :
a. salinizare 67 ha
b. exces de umiditate 139 ha
c. compactitate 385 ha
d. eroziune 806 ha
e. alunecari 1058 ha
f. ravene 17 ha.
(4) Procesul de degradare al terenurilor este într-o continua crestere deoarece nu s-au mai efectuat lucrari de îmbunatatiri funciare. Masurile ce se impun pentru preîntâmpinarea fenomenelor de degradare a solului pe termen mediu si lung sunt :
a. efectuarea unor împaduriri masive;
b. efectuarea de drenuri;
c. efectuarea unor lucrari de amenajare a terenurilor prin metode speciale folosite în tehnica constructiilor acolo unde eroziunea solului se depisteaza chiar la interferenta cu intravilanul.
(5) Suprafata împadurita va creste prin alegerea tehnicii de împadurire pentru combaterea eroziunii solului.

ART.35. (1) Hidrografia. Reteaua hidrografica a comunei este reprezentata de pârâurile Ciric si Chirita, ambele afluente ale râului Bahlui. Regimul hidrografic al pârâului Ciric este reglat de existenta mai multor iazuri, care ocupa aproape tot sesul de la Dorobant în înspre municipiu.
(2) Iazurile Aroneanu si Dorobant sunt alimentate în cea mai mare parte cu ape provenite din precipitatii. Din punct de vedere calitativ, lacurile corespund conditiilor STAS 4706/88, plasându-se în categoria a III-a, spre degradat în sezonul cald, atunci când sunt conditii de dezvoltare biologica.
(3) Apele subterane se afla la adâncimi între 2-4 m, respectiv 15-25 m.
(4) O situatie aparte se poate întâlni în jumatatea vestica a satului Dorobant, unde pe versanti apar izvoare sau emergente umede, care vor trebui evitate sau captate si drenate.
(5) Debitele apelor subterane sunt relativ reduse si nu satisfac decât necesitatile locale, fiind exploatate, în principal prin fântâni si prin câteva captari de izvoare.
(6) Apele de suprafata ar putea constitui o sursa de venit pentru comuna Aroneanu daca cele doua lacuri Aroneanu si Dorobant s-ar afla sub administrarea consiliului local. Lacul Aroneanu are destinatia de bazin piscicol si se afla în concesiune la A.J.V.P.S. Iasi pâna în anul 2005, iar lacul Dorobant are o destinatie sportiva si de agrement si se afla sub administrarea Federatiei Române de Canotaj, fiind proprietate publica de interese national.
(7) Doar satul Aroneanu beneficiaza de aductiunea de apa finalizata în anul 2003, celelalte sate folosind apa provenita din captari subterane, bazine de acumulare si fântâni. Serviciul public de alimentare cu apa a localitatii Aroneanu este concesionat catre operatorul atestat R.A.J.A.C. Iasi.
(8) Cea mai importanta sursa de poluare o constituie aeroportul Iasi întrucât comuna este afectata fonic.

ART.36. - (1) Managementul integrat al deseurilor. Este necesara initierea programului de colectare selectiva al deseurilor în comunele din zona metropolitana, precum si constientizarea populatiei despre procedeul de compostare.

ART.37. (1) Resursele subsolului. Sunt modeste fiind exploatate doar local argile si lut pentru fabricarea caramizilor.

Subsectiunea III.3. - Functiuni economice si capacitati de productie

Subsectiunea III.3.a. - Infrastructura comunicatii, electrificare

ART.38. - (1) Infrastructura de transport si comunicatii. Comuna are avantajul vecinatatii imediate a municipiului Iasi, dar nu se afla pe traseul nici unui drum judetean important.
(2) Reteaua rutiera principala este formata din drumurile comunale DC 15 (Aroneanu-Golaiesti), DC 17 (Iasi-Rediu Aldei prin Aroneanu), DC 18 (Iasi-Sorogari) si are o lungime totala de 25,2 km.
(3) Reteaua rutiera va trebui sa beneficieze de investitii, în special DJ 282 G Iasi - Aroneanu, întrucât se afla într-o stare avansata de degradare.
(4) Gradul de electrificare la nivel de comuna este bun astfel ca 99,99% dintre locuintele situate pe raza comunei beneficiaza de electricitate.

Subsectiunea III.3.b. - Principalele culturi agricole

ART.39. - (1) Principalele culturi agricole din zona sunt, la nivelul anului 2004:
a.grâu comun de toamna 75 ha
b.porumb pentru boabe 985 ha
c.plante uleioase 230 ha
d.legume de câmp 125 ha
e.vita de vie 237 ha.

Subsectiunea III.3.c. - Cresterea animalelor si a pasarilor

ART.40. Cresterea animalelor-efectivele de animale pe specii: bovine, ovine + caprine, porcine si pasari cu specificarea speciei preponderente, la nivelul anului 2004:
a.total bovine 750 capete
b.total porcine 952 capete
c.total ovine + caprine 374 capete
d.total pasari 17943 capete.

Subsectiunea III.3.d. - Prelucrarea productiei agricole

ART.41. - Prelucrarea productiei agricole ( nr. mori, nr. prese de ulei, unitati de vinificatie, prelucrarea fructelor si legumelor, prelucrarea laptelui si a altor produse animaliere). În comuna exista doua mori care functioneaza în satele Aroneanu si Dorobant.

Subsectiunea III.3.e. - Principalii producatori agricoli

ART.42. - Asociatii agricole (denumire, profil, suprafata) Pe raza comunei Aroneanu lucreaza terenul în arenda S.C. AGROIND HOLBOCA S.A. si SC "Hofra Impex" S.R.L. Dorobant.

Subsectiunea III.3.f. - Prestari servicii, mestesuguri

ART.43. - Unitati de prestari servicii sau ateliere de diferite meserii, mestesuguri traditionale specifice zonei. În comuna exista un cojocar si doua ateliere de tâmplarie.

Subsectiunea III.3.g. - Comert

ART.44. - Unitati cu profil de comert. În comuna exista 9 societati comerciale cu profil de comert.

Subsectiunea III.3.h. - Turism

ART.45. - Puncte de atractie turistica si de agrement. Ca punct de atractie turistic este Biserica Aron-Voda si Baza Nautica Dorobant, iar ca punct de agrement Baza nautica Dorobant si iazul Aroneanu.

Subsectiunea III.3.i. - Transport

ART.46. - Transporturi. Cea mai apropiata statie de cai ferate se afla în municipiul Iasi.
În comuna exista o firma privata de transport în comun care opereaza curse în satul Dorobant cu autobuze si în satul Aroneanu cu microbuze (S.C. APRILIE S.R.L.).

Subsectiunea III.3.j. - Gospodarire comunala

ART.47. - Gospodaria comunala si locativa. Alimentarea cu apa a localitatilor ( surse proprii/ reteaua de aductiune) La nivel de comuna beneficiaza de alimentare cu apa în sistem public centralizat satul Aroneanu prin retea de aductiune din sursa R.A.J.A.C. si partial satul Dorobant din sursa proprie. Cel mai uzitat mod de alimentare cu apa la nivel de comuna este cel din fântâni.

Subsectiunea III.4. - Societati, A.F.-uri si P.F.-uri cu activitate la nivel local

ART.48. - Activitatile economice sunt desfasurate de firme cu capital privat, cu exceptia R.A.J.A.C. Iasi care este operatorul sistemului public de alimentare cu apa potabila a localitatii Aroneanu. Firmele înregistrate care functioneaza pe raza comunei Aroneanu, pe domenii de activitate, sunt urmatoarele :

Nr. Crt Denumirea societatii Sediul si punctul de lucru Obiectul de activitate Administrator
011 S.C. -M.V.M. Farm" S.R.L. Iasi, strada Strapungere Silvestru nr. 54 bl T3-4 sc A, et 3, ap. 15 - punct de lucru Aroneanu Farmacie Miftode Alina-Monica
022 Cabinet Medical Individual Naconecinii Angelica Loc. Aroneanu Com.Aroneanu Jud. Iasi Medicina umana Dr. Naconecinîi Angelica
03 Cabinet Medical Individual Ciocoi Alina Loc. Aroneanu Com. Aroneanu Jud. Iasi Stomatologie generala Dr. Ciocoi Alina
04 A.J.V.P.S. Iasi Iasi; punct de lucru Rediu-Aldei Crestere fazani si iepuri; Administrare Iaz Aroneanu Ing. Mândru Nae
05 S.C. "Capraru&Co Comar" S.R.L. Dorobant Comert cu amanuntul marfuri alimentare si nealimentare Capraru Costache
06 S.C. -Alsim" S.R.L. Rediu-Aldei Comert cu produse alimentare Vrabie Cornel
07 S.C. -Mihai Gigi" S.N.C. Rediu-Aldei Magazin alimentar Mihai Gigi
08 S.C. "Aprilie" S.R.L. Aroneanu si Dorobant Transport public de calatori Cobzaru Romeo
09 S.C. "Hofra-Impex" S.R.L. Dorobant Lucrari agricole Hodorogeanu Vasile
10 Federatia Româna de Canotaj Sat Dorobant Canotaj Lazariuc Ioan
11 S.C. -Elco-Lux" S.R.L. Sorogari Magazin mixt Enache Constantin
12        
13 S.C. "Dorocomis" S.R.L. Dorobant Magazin mixt - bar - comert Chiriac Olga
14 S.C. "Happi Club" S.R.L. Dorobant Magazin mixt Maftei Constantin
15 S.C. "Cowboys" S.R.L. Sorogari Comert Dumitriu Constantin
16 S.C. -Conix Style" S.R.L. Dorobant Productie - dulgherie - tâmplarie Olaru Costinel
17 SC "Comaros" SRL Aroneanu Comert-bar Grojdea Constantin
18 S.C. "Conest" S.R.L. Dorobant Hotel  
19 S.C. -Constructii structura" S.R.L. Dorobant Constructii Galca Dumitru
20 S.C. "Ligitex" S.R.L. Dorobant Comert Cretu Gheorghita
21 S.C. "Finisaje constructii" S.R.L. Dorobant Constructii Gâlca Gelu-Ionut
223 A.F. -Curalariu Constanta" Dorobant Comert Curalariu Constanta
23 S.C. "Al-Ina Production" S.R.L. Dorobant Constructii metalice Donica Liviu
24 S.C. -Arcom International Company" S.R.L. Aroneanu Crestere pasari si animale Radoi Aurel
25 S.C "Ady-Giany" S.R.L. Aroneanu Comert Morit Rodica
26 S.C. "Pescarul Amator" S.R.L. Loc. Aroneanu Com.Aroneanu Jud. Iasi Alimentatie publica si turism Amarandei Mihai
27 S.C. "Quantum" S.R.L. Loc. Dorobant Com.Aroneanu Jud. Iasi Alimentatie publica si hotel Maftei Cristian
28 P.F. "Coroi Gh. Veniamin" Loc. Sorogari; Com.Aroneanu; Jud. Iasi Prestari de servicii Cod. CAEN 5271 Confectionare si reparatii încaltaminte Coroi Gh. Veniamin
29 A.F. "Dumitriu C. Constantin" Loc. Sorogari; Com.Aroneanu; Jud. Iasi Comert cu amanuntul Cod CAEN 5211/5241/5233 Dumitriu C. Constantin
30 P.F. "Apostol C. Elena" Loc. Aroneanu; Com.Aroneanu;Jud. Iasi Cultivare, cumparare, vânzare flori; Cod CAEN 5262 Apostol C. Elena
31 P.F. "Zlavog Ovidiu" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Morarit; Desfacere în piete, târguri si oboare Cod CAEN 1561 / 5262 Zlavog Ovidiu
32 A.F. "Lungu Petru" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii Cod CAEN 2030 Lungu Petru
33 A.F. "Postolache Constantin" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Comert cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun Cod CAEN 5211 Postolache Constantin
34 P.F. "Ciornea Dumitru" Loc. Aroneanu; Com.Aroneanu; Jud. Iasi Activitati de servicii anexe agriculturii; Comert cu amanuntul prin standuri si piete Cod CAEN 0141 / 5262 Ciornea Dumitru
35 A.F. "Popa Valeria" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi, tutun; fabricarea de constructii metalice; fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie; fabricarea produselor de morarit CAEN: 5211 / 2811 / 2812 / 1561 Popa Valeria
36 A.F. "Zlavog Maricica" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi, tutun; Comert cu amanuntul al textilelor; Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie; CAEN 5211 / 5241 / 5233 Zlavog Maricica
37 P.F. "Muha Petrica" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Întretinerea si repararea autovehiculelor Muha Petrica
38 A.F. "Plescan Constantin" Loc. Aroneanu Com. Aroneanu Jud. Iasi Cresterea bovinelor; Comert cu ridicata a animalelor vii; comert cu amanuntul al produselor lactate CAEN 0121 / 5123 / 5133 Plescan Constantin
39 A.F. "Grojdea Costel" Loc. Aroneanu Com. Aroneanu Jud. Iasi Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui CAEN 0121 Grojdea Costel
40 A.F. "Chiriac Ionela-Elena" Loc. Dorobant Com. Aroneanu Jud. Iasi Comert cu amanuntul marfuri alimentare, bauturi, tutun; comert cu amanuntul marfuri nealimentare CAEN 5211 / 5212 Chiriac Ionela-Elena
41 R.A.J.A.C. Iasi Loc. Iasi Judetul Iasi Distributie apa potabila Director Toma

Sectiunea IV Servicii publice

Subsectiunea IV.1. Servicii publice oferite de autoritatea locala

ART.49. - (1) Pe lânga consiliul local functioneaza serviciul public de stare civila cu activitate permanenta, serviciul comunitar de cadastru si agricultura si serviciul de asistenta si autoritate tutelara. Acestea deservesc cetatenii comunei si solicitarile oricarei alte autoritati sau persoane interesate.
(2) Secretarul comunei procedeaza la încheierea actelor notariale, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Subsectiunea IV.2. Servicii publice de alimentare cu apa potabila administrate în gestiune proprie

ART.50. Localitatea Dorobant beneficiaza de alimentare cu apa potabila în sistem centralizat. Sistemul de alimentare cu apa potabila deserveste locuitorii localitatii Dorobant, în limita si în conditiile stabilite de consiliul local prin regulament propriu. Alimentarea cu apa potabila a localitatii Dorobant se face în gestiune proprie, în conformitate cu prevederile legale în materie

Subsectiunea IV.3. Servicii publice de alimentare cu apa potabila administrate prin gestiune delegata

ART.51. Localitatea Aroneanu a beneficiat de alimentare cu apa potabila în sistem centralizat din sursa proprie pâna în anul 2002. Ca urmare a investitiei M.L.P.T. s-a renuntat la sursa veche de alimentare si s-a implementat noua sursa cu aductiune de la R.A.J.A.C. Iasi. Administrarea si gestionarea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila a localitatii Aroneanu se face prin delegarea gestiunii catre operatori atestati, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Subsectiunea IV.3. Servicii publice de telefonie

ART.52. - Localitatile componente ale comunei sunt racordate la reteaua de energie electrica si la reteaua de telefonie. Exista posibilitatea accesului la radio si T.V. posturile publice.

Subsectiunea VI.3. Servicii publice de posta

ART.53. Localitatile componente ale comunei Aroneanu sunt deservite S.N. "Posta româna".

Sectiunea V - Patrimoniul public si privat - componenta si întinderea acestuia

Subsectiunea V.1. Componenta patrimoniului si inventarierea acestuia

ART.54. - (1) Potrivit legii, patrimoniul comunei este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica sau privata, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
(2) Bunurile care apartin comunei Aroneanu sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.
(3) Cresterea sau diminuarea patrimoniului vor fi temeinic justificate pentru fiecare caz, cu note justificative anexate la inventar.
(4) Inventarul bunurilor comunei Aroneanu se constituie într-o anexa la statut care se actualizeaza anual. Obligatia întocmirii anexei o are personalul cu atributiile specifice contabilului-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate a consiliului local.

Subsectiunea V.2. Administrarea bunurilor din patrimoniul public sau privat

ART.55. - (1) Bunurile apartinând proprietatii publice a comunei si cele apartinând proprietatii private a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate în conditiile legii, pot fi atribuite în folosinta pe termen limitat medicilor si persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.
(2) Concesionarea si închirierea se fac numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Subsectiunea V.3. Achizitiile publice

ART.56. - Achizitionarea unor bunuri, servicii sau lucrari se vor face numai cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate si cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice. Achizitionarea se poate face prin achizitionare directa, selectie de oferta, licitatie publica în conformitate cu prevederile legale în materie.

Subsectiunea V.4. Vânzarea bunurilor

ART.57. - Vânzarea se face numai prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Sectiunea VI. Partide politice

ART.58. - (1) Pe raza comunei Aroneanu sunt reprezentative ca activitate politica urmatoarele partide :
a. P.N.L.
b. P.S.D.
c. P.R.M.
d. P.U.R. (social democrat).
(2) Partidele de la alineatul precedent au si reprezentativitate în consiliul local.

Sectiunea VII. Titlul de fiu sau fiica al (a) comunei

ART.59. - (1) Persoanele nascute în comuna, la împlinirea vârstei de 18 ani, primesc titlul si certificatul de fiu sau fiica, dupa caz, al/a comunei Aroneanu.
(2) Acordarea titlului si a certificatului se face în cadrul unei festivitati care se organizeaza de catre primar.
(3) Modelul titlului si a certificatului se va propune de primar si se va aproba prin hotarâre de catre consiliul local.

Sectiunea VIII. Titlul de cetatean de onoare a comunei

Subsectiunea VIII.1. Dispozitii generale

ART.60. - Consiliul local poate acorda titlul de cetatean de onoare a comunei persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante, reprezentative pentru comuna Aroneanu.

Subsectiunea VIII.2. Criterii pentru acordarea titlului de cetatean de onoare a comunei

ART.61. - Se poate acorda titlul de cetatean de onoare a comunei acelor persoane fizice romane sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante, reprezentative pentru comuna Aroneanu si care îndeplinesc urmatoarele criterii :
a.contributie deosebite la rezolvarea problemelor comunitatii locale pe plan administrativ, politic, economic, social, cultural;
b.comportament civilizat;
c.acordarea de sprijin activitatii autoritatilor locale;
d.foarte bun gospodar al comunitatii locale (dovada facându-se cu calitatea lucrarii terenurilor, a îngrijirii animalelor, a serviciilor prestate, a inovatiilor în domeniile mai sus amintite);
e.sprijinirea activitatilor necesare în vederea finantarii prin diverse programe pentru largirea si îmbunatatirea infrastructurii comunei (drumuri, scoli, energie electrica, gaz metan, etc).

Subsectiunea VIII.3. Drepturile titularului titlului de cetatean de onoare a comunei

ART.62. - Cetatenii de onoare ai comunei beneficiaza de urmatoarele drepturi :
a.de toate drepturile pe care le au cetatenii comunei;
b.dreptul de a participa si a-si expune punctul de vedere în orice adunare în care se iau hotarâri care au legatura cu criteriul care a stat la baza acordarii titlului de cetatean de onoare a comunei; punctul de vedere exprimat va avea un caracter tehnic de care autoritatea deliberativa trebuie sa tina seama, putându-l respinge numai daca se face dovada unei alte solutii tehnice mai eficiente;
c.are dreptul de a solicita si de a beneficia de scutirea platii taxelor si impozitelor locale, în conditiile legii;
d.alte drepturi stabilite de consiliul local sau de actele normative în vigoare.

Subsectiunea VIII.4. Pierderea titlului de cetatean de onoare a comunei

ART.63. (1) Titlul de cetatean de onoare a comunei Aroneanu se pierde prin:
a.decesul persoanei beneficiare;
b.pierderea sau retragerea cetateniei române a persoanei beneficiare;
(2) Pierderea titlului se constata si începe de la data intervenirii faptului de stare civila sau de la data retragerii cetateniei române. Constatarea se va face prin certificatul de deces sau prin publicatia din Monitorul Oficial, dupa caz.

Subsectiunea VIII.5. Retragerea titlului de cetatean de onoare a comunei

ART.64. (1) Titlul de cetatean de onoare a comunei Aroneanu se retrage daca :
a.titlul a fost dobândit prin frauda;
b.beneficiarul a fost sanctionat contraventional în legatura cu fapta care a stat la baza acordarii titlului, constatata printr-un proces-verbal;
c.beneficiarul a fost condamnat penal în legatura cu fapta care a stat la baza acordarii titlului, constatata printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
(2) Retragerea se va constata prin hotarâre a consiliului local. Hotarârea i se va comunica persoanei interesate.

Sectiunea XI. Consultarea cetatenilor

Subsectiunea IX.1. Posibilitati de consultare a cetatenilor

ART.65. - Consultarea cetatenilor se va face numai prin referendum local sau adunari cetatenesti, neexistând alte traditii locale.

Subsectiunea IX.2. Referendumul

ART.66. - Locuitorii comunei sunt consultati, în conditiile legii, prin referendum asupra problemelor de interes deosebit pentru comunitatea locala. Referendumul se poate organiza în toate satele componente ale comunei sau numai în unele dintre acestea, în functie de problematica supusa dezbaterii.

ART.67. - (1) Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit pentru care se poate organiza referendum sunt cele prevazute de actele normative în vigoare. Consiliul local îsi rezerva dreptul de a completa prezentele dispozitii cu introducerea unor noi criterii, apreciate ca fiind de interes local, daca va fi cazul.
(2) Organizarea si desfasurarea referendumului se vor face în conformitate cu prevederile legale în materie.

Subsectiunea IX.3. Adunarile cetatenesti

Subsectiunea IX.3.a. Adunarile cetatenesti pe sate

ART.68. - Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.

Subsectiunea IX.3.b. Convocarea adunarilor cetatenesti

ART.69. - Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie.

ART.70. - Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.

Subsectiunea IX.3.c. Legalitatea constituirii adunarii cetatenesti

ART.71. - Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.

Subsectiunea IX.3.d. Propunerile adunarii cetatenesti

ART.72. - Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal si se înainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.

ART.73. - Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta opiniei publice prin grija secretarului comunei.

Sectiunea X Cooperarea sau asocierea

Subsectiunea X.1. Cooperarea sau asocierea la nivel local, judetean, regional sau national

ART.74. - (1) Comuna Aroneanu poate coopera sau asocia cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari.
(2) Cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii, sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari se va realiza în conformitate cu prevederile legale, si se va constata prin hotarâre de consiliu.

Subsectiunea X.2. Cooperarea sau asocierea la nivel international

ART.75. - (1) Comuna Aroneanu poate coopera sau asocia cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si adera la asociatii nationale sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune.
(2) Cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune se vor face în conditiile legii, si se va constata prin hotarâre a consiliului local.

Sectiunea XI. - Atribuirii si schimbari de denumiri

ART.76. - Consiliul local are posibilitatea de atribuire si schimbare a denumirilor obiectivelor de interes public local. Atribuirea si schimbarea denumirilor obiectivelor de interes public local se vor face prin hotarâre de consiliu.

Sectiunea XII. - Însemne specifice

ART.77. - (1) Comuna Aroneanu are ca însemn specific scutul antic cu chef-ul de hermina, crenelat, având în mijloc o cruce greaca de aur.
(2) Pe câmp rosu un arac de vie cu struguri de aur.
(3) Scutul este timbrat de o coroana murala de argint, cu un singur turn, ce reprezinta rangul de resedinta de comuna a localitatii Aroneanu.

ART.78. - (1) Capul scutului (chef-ul) este de hermina, cu care este captusita mantia domneasca, semnificând faptul ca biserica Sfântul Nicolae, construita de Aron-Voda, este ultima ctitorie înaltat de un urmas al lui Stefan cel Mare (de un Musatin).
(2) Crucea greaca (cu toate bratele egale) apare ca atare pe mantia de patriarh a Sfântului Nicolae, patronul bisericii monument. Ea mai simbolizeaza si faptul ca manastirea a fost slujita de calugari greci, în perioada în care lacasul a fost închiriat la Marea Scoala a Patriarhiei din Constantinopol.
(3) Conturul crenelat al chef-ului aminteste de zidul de incinta a manastirii, care astazi a disparut.
(4) Câmpul rosu al scutului preia culoarea mantiei domnesti; pe acest fond s-a pus un arac de vie cu trei struguri de aur, simbolizând stravechile vii de la Sorogari, aflate pe teritoriul comunei.

ART.79. - Aprobarea stemei comunei s-a facut prin Hotarârea nr. 09/27.03.2003 a consiliului local si H.G.R. nr. 817/2004 privind aprobarea stemei comunei Aroneanu, judetul Iasi, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 513/08.06.2004.

Int./red./MB
Ex. 2
Ds. 3/2004
T.P. perm
 

joomla site stats