Home Atributii
Raport de evaluare PDF Print E-mail

A performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

Numele si prenumele - JELEANU ELENA

Functia publica de conducere - nu este cazul

Functia publica de executie: referent III

Gradul de salarizare: principal

Data ultimei avansari: - functie de executie - 01.08.1999
functie de conducere - nu este cazul

Perioada evaluata - de la 01.12.2003 la 01.12.2004

Studii: medii - Liceul "Mihai Eminescu" Iasi

Programe de instruire urmate in perioada evaluata - Management financiar-contabil - certificat Seria G nr. 01286 din 19.12.2004

Nr. crt. Obiective % din timp Termen de realizare Realizat (pondere) % Nota
A B C D E F
01 Luarea masurilor necesare in vederea incasarii taxelor si impozitelor locale in proportie de 90% 60 01.12.2004 95 4
02 Intocmirea situatiilor actualizate a taxelor si impozitelor locale pentru contribuabili 10 01.12.2004 95 4
03 Intocmirea listei cu debitorii rai platnici si stabilirea masurilor in vederea recuperarii creantelor bugetare 10 01.12.2004 80 3
04 Sprijninirea activitatii de inventariere si actualizare a masei impozabile si a bunurilor apartinand domeniului public si privat al consiliului local 10 01.12.2004 100 5
05 Arhivarea documentelor proprii in conformitate cu nomenclatorul propriu 05 01.12.2004 100 5

Nota pentru indeplinirea criteriilor de perfomanta: 4,20 puncte

Nr. crt. Criteriile de performanta Nota Comentarii
01 Realizarea obiectivelor 4 Nu este cazul
02 Adaptabilitate 4 Nu este cazul
03 Asumarea responsabilitatii 4 Nu este cazul
04 Capacitatea de a rezolva problemele 5 Nu este cazul
05 Capacitatea de implementare 4 Nu este cazul
06 Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite 4 Nu este cazul
07 Capacitatea de analiza si sinteza 4 Nu este cazul
08 Creativitate si spirit de initiativa 4 Nu este cazul
09 Capacitatea de planificare si de a actiona strategic 4 Nu este cazul
10 Capacitatea de a comunica 5 Nu este cazul
11 Capacitatea de a lucra independent 4 Nu este cazul
12 Capacitatea de a lucra in echipa 5 Nu este cazul
13 Competenta in redactare 4 Nu este cazul
14 Capacitatea de consiliere 4 Nu este cazul
15 Capacitatea de indrumare 5
16 Abilitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice 4 Nu este cazul
17 Respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei 5 Nu este cazul
18 Conduita in timpul serviciului 5 Nu este cazul

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta: 4,33 puncte
Nota finala a evaluarii: 4,26 puncte
Calificativ final al evaluarii - FOARTE BUN

Referat: -
Rezultate deosebite:
Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: volumul mare de munca si numarul de personal relativ redus a facut ca unele dintre obiectivele si criteriile de performanta sa nu fie indeplinite intocmai.
Alte observatii

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:

Nr. crt. Obiective % din timp Termen de realizare
A B c D
01 Indeplinirea obiectivelor descrise in fisa postului la capitolul: Legii nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; O.G.R. nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala; Legii nr. 571/2003 M. Of. nr. 927/23.12.2003 privind Codul fiscal; H.G.R. nr. 44/2004 M. Of. nr. 112/06.02.2004 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; H.G.R. nr. 783/2004 M. Of. nr. 482/28.05.2004 Pentru aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual, pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005 35 01.12.2005
02 Indeplinirea obiectivelor descrise in fisa postului la capitolul: Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, si a Instructiunilor nr. 1/1970 pentru aplicarea Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor si a Hotararii Consiliului de Ministri nr. 2.230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale institutiilor si autoritatilor publice, Decretul nr. 209/1976 cu privire la disciplina de casa 20 01.12.2005
03 Indeplinirea obiectivelor descrise in fisa postului la capitolul: O.G.R. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare; Legii nr. 79/2003 pentru aprobarea O.U.G.R. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare; O.U.G.R. nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetare; Legii nr. 358/2003 pentru aprobarea O.U.G.R. nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetare; O.M.F.P. nr. 1785/2002 publicat in 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din O.G.R. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare; O.M.F.P. nr. 137/2004 M.Of. nr. 66/27.01.2004 pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor 20 01.12.2005
04 Indeplinirea obiectivelor descrise in fisa postului la capitolul: O.U.G.R. nr. 119/1999 republicata in M. Of. nr. 799/12.11.2003 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si O.M.F.P. nr. 1792/2002 publicat in 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G.R. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului, O.U.G.R. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea O.U.G.R. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, O.M.F.P. nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.R. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, O.M.F.P. nr. 1565/2003 M. Of. 788/07.11.2003 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.R. nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1235/2003, H.G.R. nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, O.M.F.P. nr. 1772/2002 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice, O.M.F.P. nr. 1747/2003 M. Of. 887/12.12.2003 pentru completarea O.M.F.P. nr. 1772/2002 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 20 01.12.2005
05 Indeplinirea obiectivelor descrise in fisa postului la capitolul: Legii nr. 16/1996 privind arhivele nationale; Legii nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996; O.G.R. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale; Legii nr. 223/2002 pentru aprobarea O.U.G.R. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale 05 01.12.2005

Programe de instruire programate sa fie urmate: operare calculator.

Comentariile functionarului public evaluat:

Semnatura functionarului public evaluat:
Data 15.12.2004

Semnatura evaluatorului:
Secretar, Jr. Benoni Moruzi
Data 15.12.2004

Comentariile persoanei care contrasemneaza:


Semnatura,_
Primar, Maricica Ganga
Data,15.12.2004
 

joomla site stats